مقاله

گونه های بسیار زیادی از درختان در سراسر جهان وجود دارد و هریک از آن گونه ها ویژگی منحصر به فردی دارند. وجود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی هریک از آنها اعم از رنگ چوب، بافت چو...